Šī privātuma politika (Privātuma politika) “https://karinatonne.com”, reģistrācijas numurs: 261191-10828, juridiskā adrese: Baznīcas iela 11-12, Salaspils, LV-2121 (https://karinatonne.com), un kādā apjomā ievāc, kādam nolūkam apstrādā, cik ilgi glabā un izmanto personas datus, ko esam ieguvuši no Jūsu saskares ar “https://karinatonne.com” produktiem. Šī Privātuma politika attiecas gan uz personas datiem, ko esam ieguvuši tieši no Jums, gan arī tādiem personas datiem, ko esam ieguvuši no trešajām personām. Šī Privātuma politika tiek piemērota visiem Lietotājiem („Lietotāji”, „Jūs” un „Jūsu”), kas izmanto https://karinatonne.com mājaslapu.
Lietotāja piekrišana
Lietojot, https://karinatonne.com vietnes un piekrītot šīs Privātuma politikas piemērošanai, Lietotājs apliecina, ka ir informēts par viņa / viņas personas datu apstrādi tādā apmērā un kārtībā, kāda aprakstīta šajā Privātuma politikā. Mēs esam tiesīgi izmantot personas datus šajā politikā aprakstītajiem mērķiem, kā arī citiem nolūkiem, par kuriem esam Jūs informējuši personas datu iegūšanas brīdī.
Personas dati, ko mēs ievācam
Personas dati – informācija, kas ir saistīta ar identificējamu vai identificētu fizisko personu. Tiek apkopota šāda informācija par Lietotāju:
(a) Valoda, kuru Jūs izmantojat “https://karinatonne.com” vietnēs;
(b) Vārds;
(c) Jūsu ierīces ID numurs;
(d) Jūsu ierīces operētājsistēmas veids;
(e) Jūsu e-mail,numurs.
Kā personas dati tiek ievākti
Mēs varam:
(a) Papildus saņemt personas informāciju no trešajām personām (Google Analytics);
(b) Ievākt informāciju par Jūsu atrašanās vietu, apmeklējumu vēsturi, meklējumu vēsturi un augšupielādēm “https://karinatonne.com” vietnēs, kad Jūs izmantojat piedāvājumus “https://karinatonne.com” vietnēs ar mobilo tālruni vai citu ierīci, kas tiek lietota “https://karinatonne.com” vietņu apmeklēšanai;
(c) Ar personas piekrišanu saņemt informāciju par personas elektronisko pasta adresi, ja persona ir pieteikusies;
(d) Pieprasīt personas informāciju (vārdu, uzvārdu, telefona numuru un/vai elektronisko pasta adresi, ja Jūs iesniedzat savus ierosinājumus, atsauksmes un sūdzības mūsu tīmekļa lapā, lai ar Jums sazinātos.
Informējam, ka, izmantojot citus trešo pušu pakalpojumus “https://karinatonne.com” vietņu lietošanai, šādām platformām, lietotnēm vai servisiem var būt savi specifiski privātuma nosacījumi, kas nosaka personas datu izmantošanu.
Kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu personas datus
https://karinatonne.com” izmanto personas datus tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt un tikai šādiem nolūkiem:
(a) “https://karinatonne.com” vietņu darbības un uzlabošanas nodrošināšanai, jaunu funkciju un tehnoloģiju ieviešanai, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti. Mēs esam ieinteresēti nodrošināt Jums iespējami plašāku un pielāgotāku pakalpojumu klāstu;
(b) Lietotāju atbalsta nodrošināšanai, balstoties uz Jūsu piekrišanu, kad Jūs vēršaties pie mums pēc atbalsta, kā arī uz mūsu leģitīmo interesi uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti;
(c) Lietotāju profila informācijas pārbaudīšanai un verifikācijai, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi identificēt konkrēto Lietotāju. Atsevišķos gadījumos mēs esam tiesīgi aizstāvēt savas likumīgās intereses, ja esat iesniedzis pretenziju par mūsu aktivitātēm;
(d) Komunikācijai (izmantojot paziņojumus mobilajās ierīcēs) un papildu informācijas sniegšanai par “ https://karinatonne.com”, tā piedāvājumiem, plānotajām izmaiņām, uzlabojumiem, aptaujām, administratīviem vai citiem paziņojumiem, kas Jums varētu būt interesanti, balstoties uz Jūsu piekrišanu saņemt šādus paziņojumus;
(e) Statistikas par Lietotājiem uzturēšanai, kā arī šādas statistikas nodošanai pakalpojumu sniedzējiem, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt turpmāku “https://karinatonne.com” vietņu attīstību un uzturēšanu;
(f) Mūsu ikdienas aktivitāšu nodrošināšanai, piemēram, “https://karinatonne.com” vietņu administrēšanai, uzturēšanai, analītikai, krāpšanas novēršanai, vai lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošo likumu normām, balstoties uz mums uzlikto pienākumu izpildīt likumu normu prasības, un nepieciešamību nodrošināt “https://karinatonne.com” vietņu darbību un attīstību;
Cik ilgi “https://karinatonne.com” glabā Jūsu datus
Lai aizsargātu “https://karinatonne.com” tiesiskās intereses, veicot leģitīmo interešu novērtējumu ar mērķi pārliecināties vai “https://karinatonne.com” intereses attiecībā pret fizisko personu interesēm un pamattiesībām ir svarīgākas, personas dati var tikt glabāti 5 (piecus) gadus pēc apstrādes izbeigšanas. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr mums ir juridisks pamatojums to darīt. Jūsu personas datu glabāšanas termiņus var ietekmēt šādi apstākļi:
 • Tiesību normās noteiktie termiņi, kuros mēs varam īstenot savas likumīgās intereses (liiemēram, celt prasību tiesā vai iesniegt iebildumus Jūsu celtai prasībai);
 • Tiesību normās noteikts pienākums personas datus glabāt noteiktu termiņu (piemēram attiecībā uz nodokļu nomaksu un grāmatvedības dokumentiem);
 • Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits Jūsu personas datu apstrādes leģitīms pamatojums.
Zūdot minētajiem nosacījumiem Jūsu personas datu apstrādei, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti/iznīcināti un/vai anonimizēti.
Kad un kāpēc https://karinatonne.com” nodod personas datus
Mēs varam nodot Jūsu personas datus atsevišķos gadījumos un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams citiem uzņēmumiem – personas datu apstrādātājiem, ar kuriem esam līgumattiecībās un esam nodrošinājuši atbilstošu personas datu nosūtīšanas un saņemšanas drošības prasību izpildi, lai nodrošinātu pakalpojumu izpildi saskaņā norādīto:
(a) “https://karinatonne.com” partneriem vai reklāmdevējiem, pasākumu organizēšanas un reklāmas aģentūrām, sabiedrisko attiecību un digitālo pakalpojumu aģentūrām, tajā skaitā uzņēmumiem, kas pārstāv Facebook, Google Analytics un citus zīmolus, mobilā un e-pasta mārketinga pakalpojumu sniedzējiem. Informācija tiek nodota tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams “https://karinatonne.com” vietņu funkcionalitātes nodrošināšanai;
(b) Lai veiktu uzņēmumu apvienošanu, uzņēmuma pārņemšanu vai citu aktivitāti, kas saistīta ar “https://karinatonne.com” darbību.
Lietojot “https://karinatonne.com” vietnes, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka Jūsu personas dati var tikt nodoti iepriekš minētajām trešajām personām un apstrādāti (tajā skaitā uzglabāti, analizēti, reģistrēti, pārveidoti, izmantoti, dzēsti) atbilstoši Privātuma politikā aprakstītajiem mērķiem. Tomēr Jūsu personas datu izmantošana var tikt regulēta saskaņā ar tādu personu privātuma politikām, kas ir ārpus mūsu kontroles. Mēs varam izpaust Jūsu informāciju, ja tā nav identificējama ar Jums vai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un / vai sakarā ar valsts vai pašvaldības iestāžu pieprasījumu (piemēram, tiesībsargājošām institūcijām, nodokļu administrācijai, uzraudzības iestādēm).
Izmaiņas Privātuma politikā
Mēs varam aktualizēt vai papildināt šo Privātuma politiku, ja “https://karinatonne.com” vietnēm tiek pievienotas jaunas iespējas. Šie Privātuma politikas papildinājumi vai labojumi stājas spēkā brīdī, kad tie ir publicēti “https://karinatonne.com” mājaslapā un mobilajā lietotnē un tiek paziņoti Lietotājiem. Šobrīd spēkā esošā Privātuma politika ir pieejama “https://karinatonne.com” mājaslapā un mobilajā lietotnē.
Jūsu tiesības un personas datu drošība
Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, Jums ir sekojošas tiesības, kuras varat izmantot attiecībā uz Jūsu personas datiem. Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot Privātuma politikas norādīto kontaktinformāciju.
Jums ir tiesības:
 • piekļūt saviem personas datiem no sava mobilās lietotnes konta, kā arī pieprasīt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, kas tieši saistīti ar Jums;
 • prasīt labot Jūsu personas datus, ja uzskatāt, ka mūsu apstrādātie personas dati nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši. Jums ir tiesības lūgt atjaunot vai izlabot savus personas datus;
 • atsaukt savu piekrišanu. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs jebkurā laikā varat savu piekrišanu atsaukt;
 • iebilst vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto datu apstrādi. Saņemot Jūsu iebildumus pret mūsu veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus vai ierobežosim to apstrādi, ja vien mēs nevaram pamatot Jūsu personas datu apstrādi ar atbilstošām mūsu tiesiskām interesēm vai mūsu tiesībām aizstāvēt savas likumīgās intereses;
 • prasīt dzēst Jūsu personas datus, ja uzskatāt, ka mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem mērķiem, kādiem tie tika iegūti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu vai citos gadījumos, kad mums nav saistošs pienākums saglabāt Jūsu personas datus noteiktiem tiesību normās noteiktiem mērķiem.
 • tos, kā arī saņemt informāciju un vērsties ar pretenzijām un iebildumiem saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem.
Jums ir tiesības iesniegt sūdzības, ja uzskatāt, ka mūsu veiktā datu apstrāde pārkāpj Jūsu leģitīmās intereses un tiesības, izmantojot Privātuma politikas 11.punktā norādīto kontaktinformāciju.
Lai garantētu apstrādāto personas datu integritāti un drošību, kā arī lai izvairītos no šo datu zaudēšanas, izmainīšanas un / vai nesankcionētas trešo pušu piekļuves, “https://karinatonne.com” ir ieviesis nepieciešamos tiesiskos un tehniskos risinājumus, lai Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā.
Lai nodrošinātu, ka personas datiem var piekļūt tikai tam pilnvarotas personas, kā arī novērstu personas datu neatļautu atklāšanu vai izmantošanu, mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un esam ieviesuši noteiktas procedūras.
Sīkdatņu izmantošanas politika
Kad Jūs izmantojat “https://karinatonne.com” vietnes, mēs automātiski vai ar elektroniskiem līdzekļiem ievācam noteiktu informāciju, izmantojot tādus rīkus kā sīkdatnes, pārlūkprogrammas analīzes rīkus un tīmekļa servera žurnālus. Lietojot “https://karinatonne.com” vietnes un lietotnes, Jūsu pārlūkprogramma un ierīces sazinās ar mūsu un mūsu partneru un pakalpojumu sniedzēju pārvaldītajiem serveriem, lai koordinētu un uzglabātu aktivitātes un izpildītu Jūsu pieprasījumu pēc pakalpojuma un informācijas.
Informācija no sīkdatnēm un saistītām tehnoloģijām tiek glabāta tīmekļa servera žurnālos, kā arī Jūsu datorā vai mobilajās ierīcēs glabātajām tīmekļa sīkdatnēm, un pēc tam tiek pārraidīta atpakaļ “https://karinatonne.com” vietnēm, izmantojot Jūsu datoru vai mobilās ierīces. Šos serverus un sīkdatnes pārvaldām mēs, mūsu partneri vai Pakalpojumu sniedzēji.
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras interneta vietnes saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē brīdī, kad Jūs apmeklējat šo interneta vietni. Parasti sīkdatnes plaši izmanto, lai padarītu interneta vietņu darbību efektīvāku, kā arī sniegtu noteiktu informāciju attiecīgās vietnes īpašniekiem.
Ir zināmas vairākas sīkdatņu kategorijas:
 • nepieciešamās sīkdatnes ļauj mūsu interneta vietnēm darboties korekti un Jums ērtā veidā. Ja nepiekrītat šādu sīkdatņu izmantošanai, Jūs nevarēsiet vai Jums būs lielas grūtības lietot mūsu interneta vietnes. Nepieciešamās sīkdatnes neiegūst Jūsu personas datus;
 • izpildes sīkdatnes vāc informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu interneta vietni, piemēram, fiksējot apmeklētās interneta lapas, tādējādi dodot mums iespēju uzlabot interneta vietnes darbību un funkcionalitāti. Izpildes sīkdatnes neiegūst Jūsu personas datus;
 • funkcionalitātes sīkdatnes dod iespēju interneta vietnei atcerēties visas Jūsu izdarītās izvēles, piemēram, teksta lielumu vai izvēlēto valodu, tādējādi ļaujot
 • mums nodrošināt Jums ērtāku interneta vietnes lietošanu. Funkcionalitātes sīkdatnes iegūst Jūsu personas datus;
 • trešo personu sīkdatnes dod iespēju mums uzlabot mūsu interneta vietnes funkcionalitāti un pielāgošanu tieši Jūsu interesēm un vajadzībām, piemēram, ļaujot Jums noskatīties YouTube vai Vimeo video. Atkarībā no trešo personu sīkdatņu veida tās var iegūt Jūsu personas datus.
Atkarībā no tā, cik ilgi sīkdatnes saglabājas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, visas sīkdatnes var iedalīt šādos veidos:
 • sesijas sīkdatnes saglabājas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē tikai attiecīgās pārlūkprogrammas sesijas laikā, tas ir, līdz brīdim, kad izejat no mūsu interneta vietnes;
 • pastāvīgās sīkdatnes saglabājas Jūsu pārlūkprogrammā noteiktu laiku arī pēc sesijas beigām, ja vien Jūs tās neizdzēšat.
Mūsu izmantotās sīkdatnes ļauj Jūs autentificēt, kā arī apstrādāt statistikas datus par mūsu interneta vietnes izmantošanu un konkrētu lapu apmeklēšanu. Aktivizētās sīkdatnes ļauj mums atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu un nodrošināt Jums noteiktas papildu iespējas.
Mēs izmantojam sīkdatnes lai:
 • veidotu/uzturētu Jūsu sesiju mūsu interneta vietnē;
 • nodrošinātu interneta vietnes apmeklējumu statistiku;
 • atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, izvēlēto valodu;
 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
 • apkopotu interneta vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums analizēt, cik labi mūsu interneta vietne atbilst Jūsu vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus.
Jūs varat noraidīt visas sīkdatnes vai arī dot norādījumu pārlūkprogrammai ziņot, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Tomēr, ja Jūs noraidāt sīkdatņu izmantošanu, Jums var nebūt iespēju izmantot daļu no “https://karinatonne.com” pakalpojumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes atsevišķām funkcijām un analītiskiem mērķiem. Izmantojot mūsu mājas lapu, Jūs piekrītat mūsu sīkdatņu politikai.

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 11-12, Salaspils, LV-2121
E-pasts: stylebytonne@gmail.com
Talr.: +371 22084661
Politika apstiprināta un stājās spēkā 16.09.2022

Privātuma politika

SAZINIES AR MANI!
Phone
Email
WhatsApp